Thai English
รหัสกิจกรรม 610602011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีมอบขีดหมวกและเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 09:53 - 26 เม.ย. 2562 09:53
จำนวนเป้าหมาย 116 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 พ.ค. 2562 09:00 - 10 พ.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องศรีกาลพฤษก  คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002