Thai English
รหัสกิจกรรม 610602012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 09:55 - 26 เม.ย. 2562 09:55
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 พ.ค. 2562 17:00 - 08 พ.ค. 2562 22:00
สถานที่จัด  

ลานดอกปีบคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชั้นปี 4
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ประจำชั้นปี 4
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002