Thai English
รหัสกิจกรรม 610604001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.67 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 09:59 - 26 เม.ย. 2562 09:59
จำนวนเป้าหมาย 116 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 พ.ค. 2562 08:30 - 02 พ.ค. 2562 16:30
สถานที่จัด  

วิชชี่งทรีรีสอร์ท  ต.ท่าพระ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002