Thai English
รหัสกิจกรรม 610600###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เปิดประตูสู่วิชาชีพ ประจำการศึกษา 2561 (ไม่รับหน่วยกิจกรรม)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.00 หน่วย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 0. ไม่ระบุ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 เม.ย. 2562 10:03 - 26 เม.ย. 2562 10:03
จำนวนเป้าหมาย 0 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 พ.ค. 2562 08:00 - 08 พ.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

ห้องศรีกาลพฤกษ์  คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002