Thai English
รหัสกิจกรรม 614201011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ รักบี้ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 11 มิ.ย. 2562 11:06 - 11 มิ.ย. 2562 11:06
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 27 ต.ค. 2562 09:00 - 27 ต.ค. 2561 16:00
สถานที่จัด  

สนามกีฬา 10 วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวนาวุธ ภูโปร่ง
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.รัฐพงษ์ ฤกษ์ไชโย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002