Thai English
รหัสกิจกรรม 620701001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาเเพทย์ชั้นปีที่ 1 เเละผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.65 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 12 มิ.ย. 2562 13:34 - 12 มิ.ย. 2562 13:34
จำนวนเป้าหมาย 320 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 ก.ค. 2562 14:00 - 19 ก.ค. 2562 14:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องประชุมมอดินเเดง เเละห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิชยา วีสเพ็ญ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ห้องประชุมมอดินเเดง เเละห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002