Thai English
รหัสกิจกรรม 621801001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 10.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. 2562 17:48 - 13 มิ.ย. 2562 17:48
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ก.ค. 2562 06:00 - 17 ก.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002