Thai English
รหัสกิจกรรม 621802001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ฝึกสตาฟปกครอง
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. 2562 20:33 - 13 มิ.ย. 2562 20:33
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 ก.ค. 2562 06:00 - 21 ก.ค. 2562 20:00
สถานที่จัด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002