Thai English
รหัสกิจกรรม 624301001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรม ID Card สำหรับผู้นำนักศึกษา นักกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 19 มิ.ย. 2562 15:38 - 19 มิ.ย. 2562 15:38
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ก.ค. 2562 09:00 - 03 ก.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002