Thai English
รหัสกิจกรรม 624303001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานวันพบผู้ปกครอง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 19 มิ.ย. 2562 15:40 - 19 มิ.ย. 2562 15:40
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ก.ค. 2562 08:00 - 17 ก.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องปฏิบัติการอาหาร ช่อคูณคำ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002