Thai English
รหัสกิจกรรม 622101014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 25 ก.ย. 2562 14:06 - 02 ต.ค. 2562 09:00
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ต.ค. 2562 09:00 - 02 ต.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร BS02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัฒน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

กิจกรรม คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมส์ The Money Monsters
โดย สมาคมธนาคารไทย

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002