Thai English
รหัสกิจกรรม 629901094
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬาหอพักนพรัตน์สร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด กองบริการหอพักนักศึกษา
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 29 ต.ค. 2562 14:30 - 29 ต.ค. 2562 18:00
จำนวนเป้าหมาย 90 คน
วันที่จัดกิจกรรม 29 ต.ค. 2562 14:30 - 29 ต.ค. 2562 18:00
สถานที่จัด  

สนามกีฬาหอพักนัพรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงศธร เหล็กคง
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้จัดการหอพักนพรัตน์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002