Thai English
รหัสกิจกรรม 622101013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS Job Fair 2019
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ต.ค. 2562 09:00 - 18 ต.ค. 2562 15:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 ต.ค. 2562 09:00 - 18 ต.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชัน 6 อาคารBS02  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ภารกิจด้านพัฒนานักศึกษา    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002