Thai English
รหัสกิจกรรม 629902010
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ตักบาตรประจำสัปดาห์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.50 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ต.ค. 2562 13:41 - 02 ต.ค. 2562 13:41
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ต.ค. 2562 07:00 - 31 ต.ค. 2562 08:00
สถานที่จัด  

ลานจอดรถอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ข้างกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ ทิทา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002