Thai English
รหัสกิจกรรม 629903023
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปล่อยปลาประจำสัปดาห์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ต.ค. 2562 13:58 - 02 ต.ค. 2562 13:58
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ต.ค. 2562 17:00 - 25 ต.ค. 2562 18:00
สถานที่จัด  

บริเวณริมบึงสีฐาน  ฝั่งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ ทิทา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002