Thai English
รหัสกิจกรรม 620701033
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เปิดรั้วโรงเรียนเเพทย์ ครั้งที่ 17
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 02 ต.ค. 2562 10:13 - 02 ต.ค. 2562 10:13
จำนวนเป้าหมาย 35 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 ต.ค. 2562 10:13 - 02 ต.ค. 2562 10:13
สถานที่จัด  

ณ เเอร์พอร์ตเรลลิ่ง มักกะสัน  กทม.

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ เเอร์พอร์ตเรลลิ่ง มักกะสัน  กทม.

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002