Thai English
รหัสกิจกรรม 621302005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ราตรีน้องใหม่ ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ต.ค. 2562 13:34 - 03 ต.ค. 2562 13:34
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ต.ค. 2562 18:00 - 05 ต.ค. 2562 22:00
สถานที่จัด  

ลานเอนกประสงค์  คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002