Thai English
รหัสกิจกรรม 621305002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ลอยกระทง ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ต.ค. 2562 13:37 - 03 ต.ค. 2562 13:37
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 พ.ย. 2562 07:00 - 11 พ.ย. 2562 18:00
สถานที่จัด  

คณะทันตแพทยศาสตร์

บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002