Thai English
รหัสกิจกรรม 621301002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นานาน่ารู้ (การใช้เสียงในการสื่อสารกับคนไข้)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ต.ค. 2562 13:40 - 03 ต.ค. 2562 13:40
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 25 ต.ค. 2562 08:30 - 25 ต.ค. 2562 16:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพรเกียรติฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยพัฒนานักศึกษาฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002