Thai English
รหัสกิจกรรม 620203018
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ต.ค. 2562 10:34 - 08 ต.ค. 2562 10:34
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ต.ค. 2562 09:00 - 06 ต.ค. 2562 14:00
สถานที่จัด  

อาคารวิทยาศาสตร์ 08 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภาระงานด้านพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002