Thai English
รหัสกิจกรรม 620902014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 15
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.32 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ต.ค. 2562 10:45 - 08 ต.ค. 2562 10:45
จำนวนเป้าหมาย 447 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ต.ค. 2562 08:00 - 06 ต.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

คณะเทคนิคการแพทย์ และ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ธิดารัตน์ พิมพ์หล่อ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ, ผศ.ดร.นพมาศ เข็มทองหลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002