Thai English
รหัสกิจกรรม 620901003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันเลือดสีน้ำเงิน ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.64 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ต.ค. 2562 11:04 - 08 ต.ค. 2562 11:04
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ต.ค. 2562 09:00 - 13 ต.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม กังสดาล (Soccer cube)

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภัทรพล เพียรชนะ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002