Thai English
รหัสกิจกรรม 622105003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 09 พ.ย. 2562 07:00 - 11 พ.ย. 2562 12:00
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 พ.ย. 2562 07:00 - 11 พ.ย. 2562 21:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี มข และ บริเวณริมบึงสีฐาน มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (150 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002