Thai English
รหัสกิจกรรม 620502006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ workshop สะท้อนผลสืบสานท่วงทำนอง ร้องเพลงประจำคณะ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ต.ค. 2562 10:03 - 09 ต.ค. 2562 10:03
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ต.ค. 2562 13:00 - 06 ต.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002