Thai English
รหัสกิจกรรม 620303###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ต.ค. 2562 11:00 - 11 ต.ค. 2562 11:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ต.ค. 2562 08:00 - 14 ต.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002