Thai English
รหัสกิจกรรม 620301###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ AGGIE Mini Soccer ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ต.ค. 2562 11:12 - 10 ต.ค. 2562 11:12
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ต.ค. 2562 09:00 - 12 ต.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

สนามฟุตบอล 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมฟุตบอล
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002