Thai English
รหัสกิจกรรม 621803003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Cause we are VET, so we get WET! ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.33 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ต.ค. 2562 15:57 - 10 ต.ค. 2562 15:57
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ต.ค. 2562 08:30 - 06 ต.ค. 2562 12:30
สถานที่จัด  

หมู่บ้านประมง  อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และอุทยานหินช้างสี บุญโฮมฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.น.สพ.ดรงบัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002