Thai English
รหัสกิจกรรม 620704007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สวดมนต์ทำวัตรเย็นประจำสัปดาห์ (10 ตุลาคม 2562)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ต.ค. 2562 10:00 - 11 ต.ค. 2562 10:00
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 10 ต.ค. 2562 17:00 - 10 ต.ค. 2562 18:30
สถานที่จัด  

ณ วิหารพระพุทธชินราชจำลอง คณะแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ วิหารพระพุทธชินราชจำลอง คณะแพทยศาสตร์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002