Thai English
รหัสกิจกรรม 624305003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Korean and Latin America Day
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ต.ค. 2562 10:24 - 11 ต.ค. 2562 10:24
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ต.ค. 2562 16:00 - 09 ต.ค. 2562 19:00
สถานที่จัด  

ห้อง NK2210 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทธนนันท์ ขันทะเนตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.รัฐการ บัวศรี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002