Thai English
รหัสกิจกรรม 629903026
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายกอดหมอน นอนนา อาสาคืนถิ่น
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 7.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ต.ค. 2562 11:22 - 11 ต.ค. 2562 11:22
จำนวนเป้าหมาย 35 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ต.ค. 2562 08:30 - 06 ต.ค. 2562 11:30
สถานที่จัด  

บ้านโนนเชือก-โนนหนองลาด  ตำบลบ้านขาม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002