Thai English
รหัสกิจกรรม 629904014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 11 ต.ค. 2562 14:28 - 11 ต.ค. 2562 14:28
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ต.ค. 2562 18:00 - 04 ต.ค. 2562 21:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 3 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี
ที่ปรึกษาโครงการ ศ.ทพญ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002