Thai English
รหัสกิจกรรม 620401027
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Club-V กีฬาสัมพันธ์วอลเลย์บอล
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ต.ค. 2562 09:00 - 04 ต.ค. 2562 12:00
จำนวนเป้าหมาย 63 คน
วันที่จัดกิจกรรม 05 ต.ค. 2562 07:00 - 05 ต.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมวอลเลย์บอล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002