Thai English
รหัสกิจกรรม 624303006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาช่วยงานประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ต.ค. 2562 10:59 - 15 ต.ค. 2562 10:59
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 11 ต.ค. 2562 08:30 - 11 ต.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002