Thai English
รหัสกิจกรรม 622101015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS ค่ายการเงินสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ต.ค. 2562 08:00 - 27 ต.ค. 2562 10:00
จำนวนเป้าหมาย 60 คน
วันที่จัดกิจกรรม 27 ต.ค. 2562 08:00 - 25 พ.ย. 2562 16:00
สถานที่จัด  

วิสาหกิจกลุ่มเมล็ดพันธ์และการแปรรูปผลผลิตชุมชนโนนหนองลาด ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ อ.ดร.พงษ์สุทธิ  พื้นแสน

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (60 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002