Thai English
รหัสกิจกรรม 624102005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมรับป้าย สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ต.ค. 2562 09:01 - 17 ต.ค. 2562 09:01
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ต.ค. 2562 12:00 - 06 ต.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

อาคารเทคโลโยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงศธร โพธิ์เมือง
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.บังอร เหมัง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002