Thai English
รหัสกิจกรรม 624101003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ NKC Futsal Championship ครั้งที่ 13
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.33 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ว.หนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ต.ค. 2562 09:39 - 17 ต.ค. 2562 09:39
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ต.ค. 2562 13:30 - 18 ต.ค. 2562 20:30
สถานที่จัด  

โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล ผำเสนา
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002