Thai English
รหัสกิจกรรม 620804003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โฮมบุญยามแลง ประจำเดือนตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 17 ต.ค. 2562 15:03 - 17 ต.ค. 2562 15:03
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ต.ค. 2562 17:00 - 17 ต.ค. 2562 20:00
สถานที่จัด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมพุทธศาสน์และวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. หอมหวล บัวระภา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002