Thai English
รหัสกิจกรรม 620503001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 (ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์)
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ต.ค. 2562 09:23 - 18 ต.ค. 2562 09:23
จำนวนเป้าหมาย 180 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ต.ค. 2562 08:30 - 06 ต.ค. 2562 16:30
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพัน คณะศึกษาศาสตร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002