Thai English
รหัสกิจกรรม 622101016
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS นักศึกษาสาขาการเงินพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ต.ค. 2562 07:00 - 20 ต.ค. 2562 16:00
จำนวนเป้าหมาย 446 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ต.ค. 2562 07:00 - 20 ต.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธูรกิจและการบัญชี       มหาวิทยทลัยขอนแก่น

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ อาจารย์ดร.ปาริฉัตร ศิลปเทศ อาจารย์ประจำสาขาการเงิน KKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (446 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002