Thai English
รหัสกิจกรรม 622701016
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ทักษะวิชาการและวิชาชีพ กระบวนการบังคับคดีของการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการขายทอดตลาด
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะนิติศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ต.ค. 2562 13:25 - 18 ต.ค. 2562 13:25
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 15 ต.ค. 2562 09:00 - 15 ต.ค. 2562 12:00
สถานที่จัด  

ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002