Thai English
รหัสกิจกรรม 629904015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ OPEN MEDITATION ครั้งที่ 1 เรื่อง พัฒนานิสัยด้วยสมาธิ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.83 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 18 ต.ค. 2562 14:58 - 18 ต.ค. 2562 14:58
จำนวนเป้าหมาย 80 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 ต.ค. 2562 17:00 - 16 ต.ค. 2562 19:50
สถานที่จัด  

ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชั้น 5 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสมาธิและศีลธรรม
ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ ทิทา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002