Thai English
รหัสกิจกรรม 622301004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เทอมปลาย ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด วิทยาเขตหนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 19 ต.ค. 2562 17:23 - 19 ต.ค. 2562 17:23
จำนวนเป้าหมาย 292 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 ต.ค. 2562 08:30 - 28 ต.ค. 2562 16:00
สถานที่จัด  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภณิดา ศรีวิสุทธิชัย
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002