Thai English
รหัสกิจกรรม 620701034
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Open House 7 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาขอนแก่น ครั้งที่ 3
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2562 10:12 - 21 ต.ค. 2562 10:12
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 26 ต.ค. 2562 07:40 - 26 ต.ค. 2562 18:00
สถานที่จัด  

ณ  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทอองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ  อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002