Thai English
รหัสกิจกรรม 620701035
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เปิดบ้านคอมอาร์ต 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2562 10:56 - 21 ต.ค. 2562 10:56
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 27 ต.ค. 2562 13:00 - 27 ต.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  คณะแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002