Thai English
รหัสกิจกรรม 621804003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พัฒนาจิตสืบสานพุทธศาสน์
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ต.ค. 2562 08:47 - 22 ต.ค. 2562 08:47
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ต.ค. 2562 04:30 - 20 ต.ค. 2562 14:30
สถานที่จัด  

วัดหนองผือ(เกิ้ง) บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002