Thai English
รหัสกิจกรรม 610303015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (อสพก.) ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 9.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ต.ค. 2562 09:10 - 22 ต.ค. 2562 09:10
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ต.ค. 2562 08:00 - 14 ต.ค. 2562 17:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002