Thai English
รหัสกิจกรรม 622101017
ชื่อกิจกรรม / โครงการ CAREER INSPIRATION : FOCUS ARENA
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ต.ค. 2562 14:33 - 22 ต.ค. 2562 14:33
จำนวนเป้าหมาย 40 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ต.ค. 2562 13:30 - 24 ต.ค. 2562 16:30
สถานที่จัด  

FOCUS ARENA  จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิทธิวัมน์ จันชัยชิต
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

CAREER INSPIRATION : FOCUS ARENA
การศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในเส้นทางอาชีพ
ณ บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด  จังหวัดขอนแก่น
 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002