Thai English
รหัสกิจกรรม 622101021
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ละครประเพณี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 12.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 24 ก.พ. 2563 09:00 - 29 ก.พ. 2563 09:00
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ก.พ. 2563 08:00 - 29 ก.พ. 2563 21:00
สถานที่จัด  

โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชลวิทย์ จันทร์ขาว
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยวิสุทธิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่อง หน่วยกิจกรรมได้ที่โคลงเครงการละคร โดยนายชลวิทย์ จันทร์ขาว หมายเลขโทรศัพท์ 090-3534436

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (300 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002