Thai English
รหัสกิจกรรม 620703###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายอาสาน้องใหม่สู่สังคม 2562
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 7.92 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 ม.ค. 2563 17:05 - 16 ม.ค. 2563 17:05
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ก.พ. 2563 08:00 - 10 ก.พ. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ณ โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002