Thai English
รหัสกิจกรรม 620701###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอครั้งที่ 22
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.93 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 16 ม.ค. 2563 17:25 - 16 ม.ค. 2563 17:25
จำนวนเป้าหมาย 285 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ก.พ. 2563 08:30 - 10 ก.พ. 2563 20:30
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002